top of page

Terapie knihou

Knihovna je nejen lékárnou pro duši, ale i jedním ze způsobů zachování kultury. Myslím si jen, že by čtenáři měli mít možnost, aspoň prostřednictvím knih, vést dialog i s autory z jiných kultur, přinejmenším s těmi, kteří nikomu nesloužili a neslouží. V duchu myšlenek Alaina Finkielkrauta totiž před každou národní, náboženskou a jinou kulturou vždycky stojí kultura lidská. Myslím na Nabokova, pro kterého byla literatura jediným domovem, ze kterého nikdy nemusel utíkat.


The library is not only a pharmacy for the soul, but also one of the ways of preserving culture. I just think that readers should be able to have a dialogue, at least through books, with authors from other cultures, at least those who have not served and are not serving anyone. In the spirit of Alain Finkielkraut's ideas, every national, religious and other culture is always preceded by a human culture. I think of Nabokov, for whom literature was the only home from which he never had to flee.


Zdroj:

Vybrané příspěvky
Archiv
bottom of page